Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Prešov, Svätoplukova 11, 080 01 Prešov, IČO: 31947042, DIČ: 2020544042, IČ DPH: SK2020544042, zapísaného v živnostenskom registri č.707-12818 pod číslom živnostenského oprávnenia č. ŽO-1996/02016-2 zo dňa 16.02.1996, a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi CZ ECAV Prešov ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetové kníhkupectvo umiestnené na internetovej stránke obchod.patmos.sk.

Zaregistrovanie zákazníka

Výhodou nakupovania v našom kníhkupectve je dobrovoľná registrácia zákazníka. Aj bez nej získate možnosť nakupovania. Zaregistrovaním získavate informácie o stave vybavovania vašich objednávok a prehľad všetkých evidovaných objednávok.

Zákazníkom nášho internetového kníhkupectva môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke obchod.patmos.sk. a za tým účelom vyplnila registračný formulár a zriadila si u nás konto. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na tlačidlo skontrolovať a objednať v sekcii košík (ikona košík). Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený 3-krokový formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením tlačidla “Objednať s povinnosťou platby”. Bez zbytočného odkladu po spracovaní vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vaša objednávka bude zároveň archivovaná pokiaľ ste u nás registrovaný, a do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch). Ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od dodávateľov a vydavateľov.

Dodacie lehoty

Ak máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na sklade (v predajni) v počte minimálne 1 kus a vieme Vám ho vyexpedovať najneskôr do 2 pracovných dní po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, ktorý nie je na sklade (v predajni), negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade ťažšie dostupných titulov sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného titulu (v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností v našom e-shope  ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame kuriérom za mierny príplatok. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k Vám kuriérskou službou. Pretože sme zároveň klasickým kníhkupectvom, tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť aj priamo v jednej z našich predajní pri zachovaní ceny z internetového kníhkupectva.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našom kníhkupectve, Vás budeme informovať e-mailom. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile resp. SMS správe, kontaktujte nás, prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť ak ste zaregistrovaný.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

 • dobierka
 • internetová platba kartou
 • platba v hotovosti alebo kartou priamo v predajni kníhkupectva

Bližšie informácie Vám radi poskytneme priamo v predajni, Kníhkupectvo Patmos, Hlavná 137, Prešov.

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme, informujte nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu: knihkupectvo@patmos.sk.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace. V prípade kratšej doby spotreby kontaktujeme zákazníka e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Ak je potrebné, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, okrem pravidiel všeobecne známych. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Patmos.sk zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou bazárových titulov)
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

Patmos.sk nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)  oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode patmos.sk je možné podľa zákona bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 pracovných dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený tovar vyskúšať v rozsahu obvyklom pri nákupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je však zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Vyskúšať teda neznamená začať tovar používať a takýto používaný tovar po niekoľkých dňoch vrátiť.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu sídla predávajúceho a e-mailom na adresu: knihkupectvo@patmos.sk. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu predajne Hlavná 137, 080 01 Prešov doporučenou zásielkou, prípadne doručiť osobne na uvedenú adresu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu – faktúry zaslanej s tovarom. Príslušnú sumu za vrátený tovar môže predávajúci kompenzovať: poskytnutím zľavy pri ďalšom nákupe alebo zaslaním zaplatenej sumy na účet určený kupujúcim do 15 dní od vrátenia tovaru vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním. Do zásielky je potrebné kupujúcim priložiť informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií má záujem.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený,
 • knihy majú známky používania (čítania, kopírovania),
 • audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče – ak tovar nie je v pôvodnom, originálnom, neporušenom balení (tovar bol rozbalený),
 • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný).

Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude kupujúcemu vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.

Pre úplné odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní použite Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF).

Bližšie informácie k reklamovaní tovaru a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

E-maily od nás

Na Vašu e-mailovú adresu vám budeme zasielať informácie o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak Vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na knihkupectvo@patmos.sk

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi odpovieme.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi CZ ECAV Prešov a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

CZ ECAV Prešov  si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke obchod.patmos.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2021.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom Kníhkupectve Patmos!